GDPR

FrontWay AB:s Integritetspolicy gällande lagring av personuppgifter

1. Allmänt

Vi på FrontWay vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

FrontWay AB, med org. nr 556662-6734 och postadress Korsgatan 2, 601 86 Norrköping (i denna policy kallat ”FrontWay”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som kommit FrontWay tillhanda i samband med marknadsföring, försäljning eller genomförda tjänster. Som personuppgiftsansvarig är det FrontWays ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

FrontWay samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse och hantera betalning för beställda produkter och tjänster.

b) Korrespondens i samband medsåldauppdrag och produkter eller köpta tjänster

Vi behandlar personuppgifter i samband med utförande av uppdrag eller i kontakter med leverantörer vilket omfattar aktiviteter såsom kommunikation, främst e-post samt användarregister och leverantörsregister.

e) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter och tjänster som FrontWay säljer.

g) Hantera ärenden som kommer in tillFrontWays supportfunktioner

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar FrontWays aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till supportfunktionen via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

4. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att FrontWay ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av FrontWay, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt FrontWays allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att FrontWay registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att FrontWay bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer FrontWay även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

d) Samtycke

Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

FrontWay kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan FrontWay komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

6. Vad har du som kund för rättigheter?

FrontWay ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på FrontWay vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs och information om varifrån uppgifter har samlats in. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.

b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

FrontWay är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att FrontWay tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som FrontWay omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som FrontWay har gjort och det saknas berättigat intresse för FrontWay eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att FrontWay ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till FrontWay och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som FrontWay utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas. Vid begränsning av behandling ska personuppgifter bara behandlas, med undantag för lagring, när följande föreligger:

  • Den registrerade har gett samtycke till behandling
  • FrontWay behöver utöva eller skydda sig mot rättsliga anspråk
  • För att skydda fri- och rättigheter av en annan registrerad eller juridisk person
  • För skäl av allmän vikt för Europeiska unionen eller medlemsland
f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När FrontWay behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot vår behandling. Invändning mot FrontWays intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer FrontWay om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får FrontWay fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev.

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. FrontWay har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom FrontWay som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

8. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av FrontWays integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

FrontWay har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på FrontWays webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

9. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Kontaktuppgifter angående integritetspolicy och behandling av personuppgifter:

Mail: info@frontway.se

Telefon: 011-101520

Postadress: Korsgatan 2, 601 86 Norrköping